БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

• Изготвяне, коментар и анализ на застрахователни договори.
• Предявяване и защита при преки искове срещу застрахователи по застраховка гражданска отговорност. Застрахователни претенции по имуществени застраховки, застраховки „живот” и „злополука”.
• Правни консултации за застраховка гражданска отговорност - професионален риск за практикуващите медицински дейности;
• Регресни искове на застраховател срещу делинквент.