Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през Октомври 2017г. адвокат Калина Михайлова

Октомври 2017г.

1. ДВ брой 84 от 20 Октомври 2017г.е публикувана нова НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ”, Издадена от министъра на здравеопазването.

Коментар: След поредното съдебно оспорване, в края на 2016 г. Министерство на здравеопазването прие няколко нови наредби, сред които и Наредба № 9/2016 г. за утвърждаване стандарта по Ортопедия и травматология. Така образуваното дело срещу предходната Наредба № 21 от 2004 г. бе прекратено от ВАС в края на 2016г. /*Определение № 13101 от 02.12.2016 г., адм. д. 4336/16, ВАС, Четвърто отделение/ , т.к. наредбата е вече отменена чрез промените в Закона за лечебните заведения. През февруари 2017г. пък друг състав на съда с определение спира действието на новоприетата наредба.

Именно поради тази причина, почти година по-късно в брой 84 на Държавен вестник се публикува приетата Наредба 2 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“.

2. В ДВ, брой 86 от 27 Октомври 2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “СПЕШНА МЕДИЦИНА”, Издадена от министъра на здравеопазването,

Коментар: Много дискусии и разгорещени спорове породи медицинският стандарт по Спешна медицина, който въвеждаше редица непостижими изисквания към лечебните заведения, свързани с тяхната материална база, числен състав, оборудване и др.

С окончателно решение на петчленен състав на ВАС през март 2017 г. бе отменена Наредба № 12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна медицина“ /*Реш. № 2759/ 07.03.2017 по адм.д. 11858/16, ВАС, Петчленен състав – II колегия/. Поради това сега /от края на октомври 2017 г/  влезе в сила и се прилага новоприетата НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “СПЕШНА МЕДИЦИНА”.

3. В ДВброй 84 от 20 Октомври 2017 г.  Е публикувано изменение в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 65 ОТ 2007 Г.)

Коментар: Промените в посочената наредба се отнасят единствено до производителите на медицински изделия. Въвеждат се допълнителни изисквания като се препраща към нормативно установените критерии в Закона за медицинските изделия.

Процедурата по отпускане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия остава същата  / за справка виж *Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания/

След преглед и преценка на състоянието на пациента при възникнала необходимост от помощни средства за хора с увреждания, личният лекар насочва пациента към специализирана по профила ЛКК, която следва да изготви протокол.

Ако здравноосигуреното лице разполага  с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК , в което е отразена необходимостта от помощни средства, не е необходимо да се издава протокол от специализирана  ЛКК.

Изискванията към специализираните ЛКК по профила на заболяванията са въплътени в Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Тези комисии следва да се образуват към областни МБАЛ, клиники по съответната специалност към УМБАЛ, УСБАЛ, ДКЦ (МЦ) на област.

4. В брой 86 от 27 Октомври 2017 г. бе публикуван и ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.)

Важна част от кодекса, касаеща здравеопазването е забраната на  обезпечението на иск за парично вземане върху вземания на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса. Това означава в практиката, че когато лечебното заведение дължи сума на някого, то лицето не може да гарантира вземането си чрез запориране на средствата от НЗОК.

Промяната, допълнила „недопустимите обезпечения“ (чл. 393 ГПК), предизвиква редица спорове. Противници на направената промяна я окачествяват като несполучлив опит за решаване на проблемите с недофинансирането на болниците и лошото управление на средствата.

Адвокат Калина Михайлова е завършила в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

През 2014г. става член на Софийска адвокатска колегия и оттогава специализира главно в сферата на медицинското, търговското, административно право, както и в осъществяване на процесуално представителство по възникнали казуси. Притежава опит и в областта на трудово и облигационно право.

През последните години работи основно в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения, обществено здраве, анализ и приложение на здравното законодателство, процесуално представителство.

Участва в екипи на редица неправителствени организации, търсещи промяна и оптимално решаване проблемите в сферата на здравеопазването.”