СЪДЕБНО И АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

Богата практика във воденето на съдебни спорове във всички сфери на процесуалното представителство – граждански, търговски, трудови дела.

Съдействие и консултации за възможностите пред клиентите за споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове.