Публикации

Enter your description about the heading title here.

kali mm

Лекция от ноември 2018г.

Лекция на адв. Калина Михайлова и съдия Сава Шишенков на VII национален конгрес по алергология адвокат Калина Михайлова Налице е тенденция по драстично увеличаване на съдебните и извънсъдебните претенции за наличие на нарушаване правото на информираност на пациента. Това съобщиха адв. Калина Михaйлова и съдия Сава Шишенков в презентацията си по време на VІІ национален…

landscape6

Април 2018г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през април 2018г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ бр. 30 от 03 Април 2018 г.ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Обн. (ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., доп.…

landscape6

Март 2018г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през март 2018г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА…

landscape6

Февруари 2018г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през февруари 2018г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА…

landscape6

Януари 2018г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през януари 2018г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (В сила от 17.02.2009 г., Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 14…

landscape6

Октомври 2017г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през Октомври 2017г. адвокат Калина Михайлова 1. ДВ брой 84 от 20 Октомври 2017г.е публикувана нова НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ”, Издадена от министъра на здравеопазването. Коментар: След поредното съдебно оспорване, в края на 2016 г. Министерство…

landscape6

Ноември-Декември 2017 г.

Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през Октомври 2017г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. брой 89 от 7 Ноември 2017г. са публикувани изменения в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 И Т.…