АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ОБЖАЛВАНИЯ

Успешно отстояваме интереса на физически и юридически лица, чиито права са нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията.
Богат опит в областта на процесуалното представителство на нашите клиенти пред административните органи в Република България и съда, включително в производства по отмяна на нецелесъобразни и незаконосъобразни административни актове и по отмяна на наказателни постановления.

В кръга на нашите услуги влизат широк кръг дейности:

• Съдействие, представителство и защита във връзка с производства пред различни административни органи.
• Консултиране на публичния и частния партньор в процеса на реализиране на публично-частното партньорство;
• Изготвяне цялостната документация, свързана с различни административни процедури, консултираме клиентите и предлагаме цялостни решения на техните казуси.
• Представителство и защита при оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове пред съд.
• Обезщетения при незаконосъобразни действия или бездействия на държавата и общините.
• Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
• Защита в производството по налагане и изпълнение на административни наказания.