Медицинско и фармацевтично право

Един от основните аспекти в дейността ни е насочен към медицинското право.
Като специализиран юридически консултант, отстоявам интереса на редица лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в страната, като им предоставям различни правни услуги.

Дружествено право

Базираме правните си консултации на богат опит, професионални умения и капацитет в структурирането и финализирането на сделки, извършването на правен анализ и управлението на проекти -предварително проучване, пълен правен анализ, преговори.

Административно право и процес. Обжалвания

Успешно отстояваме интереса на физически и юридически лица, чиито права са нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията.
Богат опит в областта на процесуалното представителство на нашите клиенти пред административните органи.

Недвижими имоти

В сферата на недвижимите имоти предоставяме услуги, включващи:
• Провеждане на преговори и представителство на клиента,
• Проучване на правен статус на даден имот, правен режим и евентуални тежести, наложени на недвижимия имот (пълен правен анализ), планиране на данъчни задължения и др.

Защита на личните данни

В областта на защита на личните данни предоставя богат набор от правни услуги свързани с
• Изготвянето на общи условия, търговски и трудови договори, които включват клаузи, свързани със защита и обработване на личните данни;

Банково и застрахователно право

• Изготвяне, коментар и анализ на застрахователни договори.
• Предявяване и защита при преки искове срещу застрахователи по застраховка гражданска отговорност.

Трудово и осигурително право

Трудовото право неразделно съпътства упражняване на търговска дейност във всички бизнес среди.
Предоставяме навременна и ефективна юридическа консултация, съобразена дейността на клиента, свързана с човешки ресурси и трудово-правни взаимоотношения.

Търговско и облигационно право

Предлагаме гъвкави и ефективни юридически решения в областта на търговското и облигационното право, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти, като залагаме на професионалното си усърдие и коректност, иновативността, бързината и точността.

Съдебно представителство

Богата практика във воденето на съдебни спорове във всички сфери на процесуалното представителство – граждански, търговски, трудови дела.

Съдействие и консултации за възможностите пред клиентите за споразумения за извънсъдебно уреждане на висящи спорове.

Съдебно изпълнение и събиране на вземания

Услуги в сферата на събиране на вземания:
• Събиране на вземания по търговски договори; събиране на вземания по кредити (търговски и банкови);
• Принудително изпълнение по общия ред на Гражданския процесуален кодекс.

Интелектуална собственост

• Пълен правен анализ в комбинация със стратегическа визия благодарение на задълбочено познаване на бизнеса и основните фактори в тази област на правото.

Направете запитване