НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНО ПРАВО. СТРОИТЕЛСТВО

В сферата на недвижимите имоти предоставяме услуги, включващи:
• Провеждане на преговори и представителство на клиента,
• Проучване на правен статус на даден имот, правен режим и евентуални тежести, наложени на недвижимия имот (пълен правен анализ), планиране на данъчни задължения и др.
• Управление и разпореждане с имоти, получаване на банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, ипотекиране, подпомагане в процеса на промяната на статута на недвижими имоти от земеделски земи в урбанизирани територии и др.
• Консултация и учредяване на обезпечения: Залог – реален, особен залог, обикновен и законен търговски залог; Законна и договорна ипотека; Обезпечения по ЗДФО; Поръчителство и др.

Съдействие и на корпоративни клиенти при отдаване под наем на офиси, промишлени предприятия и големи сгради в България, при различни данъчни въпроси относно недвижими имоти, а също и при процесуално представителство.