Дружествено право

Сред клиентите ми са частни и публични търговски дружества, обединения в различни сектори, както и организации, работещи в нестопанския сектор.

Предоставената правна помощ е съобразена с индивидуалните нужди на клиентите. Базираме правните си консултации на богат опит, професионални умения и капацитет в структурирането и финализирането на сделки, извършването на правен анализ и управлението на проекти – предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация

• Учредяване и структуриране на различни видове търговски дружества и обединения от търговски субекти;
• Правна помощ при провеждането и регистрацията на всички видове основни промени в правния статус на дружество – промяна на фирма, промени в предмета на дейност, изменения в размера и структурата на капитала, напускане или изключване на съдружници, пдруги промени в дружествения договор или устава, и др.;
• Правни консултации по отношение на провежданото корпоративно управление и хармонизирането му с действащата многоотраслова нормативна уредба;
• Консултации във връзка с правоотношенията на търговските дружества с ръководството, разработване на план за оптимизация на административната дейност и стабилизиране на вертикалните и хоризонтални отношенията в структурите.
• Провеждане на цялостен дю дилиджънс с оглед евентуални реорганизации, преобразувания или придобивания; Прехвърляне на дялове и акции;
• Правно консултиране на стартъп компании; Съдействие и представителство при изработване на финансов план, кредитиране и цялостна бизнес стратегия.
• Пълно съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори за извънсъдебно уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите.
• Пълно правно проучване на предстоящи местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, сертифициране пред компетентните органи и всички свързани с процедурата дейности
• Представителство пред местни съдилища и арбитражи.