Медицинско Право

Един от основните аспекти в дейността ни е насочен към медицинското право.
Отстояваме интереса на редица лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в страната, като им предоставям правни услуги в сферата на медицинското право, както и съпътстващите ги отрасли на търговско, трудово, административно право и процесуално представителство.
Цялостно правно обслужване на лечебни заведения, консултации по корпоративни и по специфични регулаторни въпроси:
• Услуги по иницииране и успешно представителство в административни процедури по регистрация и издаване на разрешение за осъществяване на медицинска дейност;
• Цялостен анализ на дейността и предоставяне на становище и план за оптимизация на вътрешните актове и административната организация и управление с коректно приложение на действащото здравно законодателство
• Консултация и становище относно постъпили жалби от пациенти; анализ на възникналия казус и предлагане на оптимално решение;
• Консултации и становище по повод проверки и/или спорове с НЗОК/РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, изготвяне на анализи, свързани с приложението на национални рамкови договори, решения на НС на НЗОК, указания, инструкции, приложения и други;

Подпомагаме лекари, медицински специалисти и работещи в сферата на здравеопазването при отстояване на правата и интересите им както в отношенията с лечебното заведение, така и в отношенията с пациентите.

Консултации на нестопански организации на лечебни заведения, сдружения на пациенти, съсловни организации в сферата на здравеопазването

Предоставяме юридически услуги, съдействие и решения на възникнали казуси за пациентите.
Опит в областта на процесуалното представителство по медицински дела за лекарска грешка – както от страна на пациента, така и от страна на лекарите и лечебните заведения.
Правно обслужване на фирми с предмет на дейност медицински туризъм, медицинска техника, медицински изделия и консумативи.
Предоставяне на алтернативни методи за решаване на възникналите спорове – водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения с насрещната страна.