МЕДИЦИНСКО И ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО

Един от основните аспекти в дейността ни е насочен към медицинското право.
Като специализиран юридически консултант, отстоявам интереса на редица лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в страната, като им предоставям правни услуги в сферата на медицинското право, както и съпътстващите ги отрасли на търговско, трудово, административно право и процесуално представителство.
Подпомагаме лекари, медицински специалисти и работещи в сферата на здравеопазването при отстояване на правата и интересите им както в отношенията с лечебното заведение, така и в отношенията с пациентите.
Консултации на нестопански организации на лечебни заведения, сдружения на пациенти, съсловни организации в сферата на здравеопазването
Предоставям юридически услуги, съдействие и решения на възникнали казуси за пациентите.

Правно обслужване на фирми с предмет на дейност медицински туризъм, медицинска техника, медицински изделия и консумативи.

Цялостно правно обслужване на лечебни заведения, консултации по корпоративни и по специфични регулаторни въпроси:
• Услуги по иницииране и успешно представителство в административни процедури по регистрация и издаване на разрешение за осъществяване на медицинска дейност;
• Цялостен анализ на дейността и предоставяне на становище и план за оптимизация на вътрешните актове и административната организация и управление с коректно приложение на действащото здравно законодателство;
• Производства по заявяване и сключване на договори за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури със здравноосигурителната каса и т.н.
• Консултация и становище относно постъпили жалби от пациенти; анализ на възникналия казус и предлагане на оптимално решение;
• Консултации и становище по повод проверки и/или спорове с НЗОК/РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, изготвяне на анализи, свързани с приложението на национални рамкови договори, решения на НС на НЗОК, указания, инструкции, приложения и други;
В областта на фармацевтичното право консултираме дружества по повод производство, износ, внос и търговия с лекарствени продукти и активни вещества и свързаните с това разрешителни и уведомителни административни режими, както и по повод ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти.
Консултации по повод сключването на договори за провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти както от страна на възложители, така и от страна на лечебните заведения, маркетинг, трудовоправни въпроси.
Опит в областта на процесуалното представителство по медицински дела за лекарска грешка – както от страна на пациента, така и от страна на лекарите и лечебните заведения.

Експертни консултации по въпроси, свързани с хранителни добавки, хранителни продукти и медицински изделия.

Опит в предоставянето на правни услуги на търговци на едро и вериги от аптеки.

Предоставяне на алтернативни методи за решаване на възникналите спорове - водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения с насрещната страна.